Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý cán bộ liên quan đến vi phạm xăng dầu

Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra về xăng dầu đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, có liên quan đến những tồn tại, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Theo đó, cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Kết luận thanh tra nhắc đến Xuyên Việt Oil

Chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin, tài liệu sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật hành vi vi phạm pháp luật trong việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hóa dầu Phước Khánh phát hiện thông qua việc thu thập thông tin, tài liệu tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Chuyển thông tin, tài liệu sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp mua xăng dầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc, hạch toán nhập kho, xuất kho không rõ ràng, thiếu hồ sơ hạch toán nhập, xuất, tồn kho.

Căn cứ kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận.

Trong đó cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát việc dự trữ xăng dầu lưu thông bắt buộc đối với thương nhân đầu mối… khi để xảy ra thiếu xăng dầu trong thời gian qua.

Đối với Bộ Tài Chính cần tổ chức kiểm điều, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại phần kết quả và kết luận thanh tra. Xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong quản lý, chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương quản lý Quỹ BOG.

Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Theo Quang Phong (VietNamNet)

https://vietnamnet.vn/de-nghi-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-xu-ly-can-bo-lien-quan-den-vi-pham-xang-dau-2235253.html

 

XEM THÊM